Napisany przez identek . W dziale AKTUALNOŚCI

Zastępca Dyrektora

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

ogłasza nabór kandydata do pracy

w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, Gdańsk, ul. Karwieńska 3,

miejsce pracy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt „ Promyk”, Gdańsk ul. Przyrodników 14

na stanowisko Kierownik Schroniska

1. Liczba wakatów:1

2. Wymiar czasu pracy:40 godzin tygodniowo

3. Rodzaj umowy o pracę; umowa o pracę

4. Czas trwania umowy: pierwsza umowa o pracę zawarta na okres próbny, a przypadku

braku zastrzeżeń , po upływie tego okresu, zawarta będzie zawarta kolejna umowa

5. Miejsce pracy: Miasto Gdańsk, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „ Promyk” , ul

Przyrodników 14

6. Przewidywany czas zatrudnienia: grudzień 2022

7. Podstawowy zakres obowiązków:

 •  Kierowanie i zarządzanie Schroniskiem w oparciu o przepisy Ustawy o Ochronie Zwierząt.
 • Podpisywanie umów dotyczących działalności Schroniska.
 • Nadzorowanie organizacji adopcji zwierząt.
 • Nadzorowanie realizacji programu elektronicznej rejestracji i identyfikacji zwierząt.
 •  Nadzorowanie pracy podległych Pracowników.
 •  Zatwierdzanie harmonogramów pracy osób zatrudnionych w Schronisku.
 •  Współpraca z wyznaczonymi służbami miejskimi w sprawie odłowu zwierząt na terenie Gminy Miasta Gdańska.
 • Współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii.
 • Dokonywanie kontroli dokumentów finansowych zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo finansowym Schroniska.
 • Dbałość o dobry wizerunek Schroniska.

8. Dodatkowe zadania:

 •  Pozyskiwanie sponsorów na rzecz Schroniska.

9. Wymagania niezbędne:

 •  Wykształcenie: wyższe, zootechnika, zarządzanie placówką JST, zarządzanie zasobami ludzkimi
 •  Minimum pięcioletni staż pracy w miejscu opieki nad zwierzętami domowymi,
 •  Obywatelstwo polskie
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa przeciwko zapisom Ustawy o ochronie zwierząt
 •  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 •  Znajomość Ustawy o ochronie przyrody , Ustawy o ochronie zwierząt
 •  Doświadczenie w prowadzeniu projektów managerskich o tematyce zwierząt, znajomość behawioryzmu

psów i kotów (szkolenia),

 • Doświadczenie pracy z wolontariatem placówki, doświadczenie w zakresie edukacji prozwierzęcej,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

10.Wymagania dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat B,
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność

11.Informacje dodatkowe:

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym

stanowisku urzędniczym, w jednostkach , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21listopada 2008 o pracownikach

samorządowych zobowiązane się do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące,

kończącej się egzaminem. Tylko pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem

dalszego zatrudnienia pracownika.

12. Wymagane dokumenty:

 •  Życiorys zawodowy – CV,
 •  List motywacyjny
 •  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa przeciwko zapisom Ustawy o ochronie zwierząt
  •  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
  •  Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  •  Kopie świadectw pracy
  •  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Schroniska dla bezdomnych

  zwierząt „Promyk” od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14.00 w zamkniętych kopertach lub

  przesłać drogą pocztową, do dnia 07.11.2022 w kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata na adres:

  Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Promyk”

  ul. Przyrodników 14

  z następującą adnotacją

  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Kierownik schroniska, Nr 7”

  Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

  13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZOO (https://bip.zoo.gda.pl),

  Schroniska „Promyk” www.schroniskopromyk.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOZ oraz w Biuletynie

  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (https://bip.gdansk.pl).

  Opis stanowiska pracy

A. Informacje ogólne stanowiska pracy

1. Stanowisko – kierownik schroniska

2. Dział -Gdański Ogród Zoologiczny – Schronisko „Promyk”

3. Wymiar czasu pracy – 1 etat

B. Wymogi kwalifikacyjne

1. Wykształcenie – wyższe

2. Wymagany profil lub specjalność – zootechnika, zarządzanie placówką JST, zarządzanie

zasobami ludzkimi

3. Obligatoryjne uprawnienia – kursy, szkolenia dotyczące: behawioryzmu zwierząt, budowania

zespołu, psychologii w pracy

4. Doświadczenia zawodowe – udokumentowane:

- minimum pięcioletni staż pracy w miejscu opieki nad zwierzętami domowymi,

- doświadczenie w prowadzeniu projektów managerskich o tematyce zwierząt,

- znajomość behawioryzmu psów i kotów (szkolenia),

- doświadczenie pracy z wolontariatem placówki,

- doświadczenie w zakresie edukacji prozwierzęcej.

5. Umiejętności zawodowe

- zdolność budowania efektywnego zespołu,

- komunikatywność wewnętrzna i zewnętrzna,

- praca w sytuacjach stresogennych,

- umiejętność rozwiązywania konfliktów,

- bardzo dobra organizacja oraz planowanie pracy własnej oraz zespołu,

- odporność na stres w miejscu pracy,

- umiejętność pracy z mediami

C. Zasady współzależności służbowej

1. Bezpośredni przełożony – Z-ca Dyrektora GOZ

2. Przełożony wyższego stopnia – Dyrektor GOZ

D. Zakres obowiązków

1. Kierowanie i zarządzanie schroniskiem w ramach udzielonego przez Dyrektora GOZ pełnomocnictwa

2. Nadzorowanie pracy podległych pracowników

3. Kierowanie schroniskiem w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zwierząt dotyczącej pracy Schroniska

4. Podpisywanie umów dot. Działalności schroniska w porozumieniu z dyrektorem GOZ

5. Nadzorowanie organizacji adopcji zwierząt

6. Zatwierdzanie harmonogramów pracy osób zatrudnionych w schronisku

7. Składanie do Dyrektora GOZ wniosków premiowych

8. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz schroniska

9. Współpraca z wyznaczonymi służbami miejskimi w sprawie odłowu zwierząt spoza schroniska

10. Współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii,

11. Nadzór nad realizacją programu elektronicznej rejestracji i identyfikacji zwierząt

12. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych pod względem zasadności i celowości zgodnie

z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym schroniska

13. Dbałość o dobry wizerunek schroniska

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.