Archiwum autora

GRYZELDA

” Witam Serdecznie ! Pragnę poinformować, że już znalazłam sobie właściciela i nie mieszkam w schronisku. Pozdrawiam Gryzelda

HEKTOR

    Witamy !

Hektora adoptowaliśmy 26.VII.2011 r. Poleciła go nam pani pracująca w schronisku, którą teraz bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za trafiony wybór. Ponieważ Hektor jest najwspanialszym, najsłodszym psem na świecie ! Daje nam dużo radości. Obserwując go widzimy , że jest szczęśliwy , radosny ma tyle życia w sobie. Uwielbia zabawę z piłką. Trochę mieliśmy z nim kłopotu , gdyż nie mogliśmy mu dostosować właściwej karmy.Po wizycie u weterynarza problem znikł. Hektor jest zdrowym , radosnym pieskiem. Jest naszym kochanym pupilkiem. Wszyscy go rozpieszczają , bo jak tu nie kochać takiego fajnego pieska. Bardzo a to bardzo się z niego cieszymy. Nie wyobrażamy sobie domu bez naszego rozrabiaki , który gania po całym mieszkaniu. Pozdrawiamy serdecznie.

                                                                                                                                           Hektor ze swoją

                                                                                                                               nową rodziną z Kościerzyny.

 


PIES MAILO

Witam Was Serdecznie ! Od 11-12-2011 mam już swój wymarzony dom. Pozdrawiam Mailo

PLAMO

Witam ! Ja od dziś 05-12-2011 mam już nowy dom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk

Gdańsk Oliwa: Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk
Numer ogłoszenia: 12557 – 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ogród Zoologiczny “Wybrzeża” , ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie, tel. 058 5520041, fax 058 5521751.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ogrody zoologiczne i botaniczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom od właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013. Zadanie II: Usługa sterylizacji wolno bytujących kotek na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013. Zadanie III: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3. Zadanie IV: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku-Kokoszkach ul. Przyrodników 14. Szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą posiadać prawo wykonywania zawodu, spełniając wymogi Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz.95) – wpis do rejestru Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą prowadzić działalność w rejonach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia (część A pkt. 3 specyfikacji)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.gd.pl – podstrona w menu: Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża Jednostka Budżetowa, 80-328 Gdańsk, ul. Karwieńska 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Gdańsk-Oliwa, ul. Karwieńska 3, pokój nr 3 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom od właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa sterylizacji wolno bytujących kotek na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku-Kokoszkach ul. Przyrodników 14.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SPECYFIKACJA

Zadanie I
Zadanie II
Zadanie III
Zadanie IV

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ CENOWY

WZÓR UMOWY

OŚWIADCZENIE

Źródło:
http://www.zoo.gd.pl/

KOKA

Witam,

  Nazywam się Kuba Pezowicz. W sobotę wraz z mamą i bratem Maćkiem adoptowaliśmy małą sunię. Na szczęście w schronisku była tylko kilka godzin.Ma 2,5 miesiąca i nazwaliśmy ją Koka -mówimy też do niej Mała, bo jest malutka i słodka.Wraz  z Koką do naszego  domu  zawitało szczęście i  radość.Mamy  też  kota   Rysia.Jeśli  ktoś  chce  adoptować  psa lub  kota  zapraszamy  do  schroniska Promyk.

 

AGAT

PIES AGAT OK. 3 M-CE
SZCZEPIENIE : TAK
BOKS : 14
“Dzień Dobry ! Ja już mam swojego nowego kochającego właściciela ! ” Pozdrawiam Agat

 

 

 

 

 

 

GRANDA

” Witam od 03-12-2011 nie mieszkam już w schronisku ” pozdrawiam Granda

 

BAJER

 ” Witam ! Ja już znalazłem dom 04-12-2011. Pozdrawiam Bajer

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.