W Gdynii zaginęła sunia Luka! Była kilkakrotnie widziana w Gdańsku!

W czwartek 29 LISTOPADA, przy ul.Truskawkowej (dzielnica Dąbrowa w Gdynii) ZAGINĘŁA suczka LUKA. Jest mała, ruda, ma trochę dłuższą sierść, wyciągnięte sutki po karmieniu szczeniaczków i szpiczaste uszy. Często krzywo stawia przednie łapki (krzywi je do środka). Była widywana w Gdańsku w Nowym Porcie, w Brzeźnie i na Zaspie. Nie ma obroży. Suczka zerwała się ze smyczy, NIE ZNA OKOLIC i nie wie jak wrócić do domu, ponieważ trzy dni przed zaginięciem została przywieziona z gór. Możliwe, że suczka idzie w kierunku domu, przeszła już przez lasy w Gdynii, prze Sopot i ostatnio widziano ją w Gdańsku.Jeśli zobaczysz Lukę zawołaj ją po imieniu, złap i weź do domu i zadzwoń do nas. Suczka nie gryzie, więc można ją spokojnie złapać. Niestety ze względu na to, że dużo przeszła jest nieufna do obcych ludzi i płochliwa, dlatego trzeba ją zachęcić czymś do jedzenia, żeby przyszła. 515-908-006, 512-583-007

SUCZKA  OK. 4 M-CE
SZCZEPIENIA: TAK
BOKS: WETERYNARIA
“Dzień Dobry! Porzucono mnie dwa miesiące temu na klatce schodowej skrajnie zaniedbaną z chorobą skóry. Trochę trwało leczenie zanim mogłam się zaprezentować w galerii. Pani doktor powiedział, że jest już znaczna poprawa i, że czas iść do domu. Jestem łagodną, spokojną dziewczynką, która bardzo potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Mam dopiero cztery miesiące więc czeka nas sporo nauki i socjalizacji z normalnym nie schroniskowym otoczeniem. Myślę, że spokojnie damy radę tylko musicie wpaść i zaprosić mnie do siebie.” Pozdrawiam
Ps. Zostałam adoptowana wirtualnie przez Emilkę i Przemka :-)

ANDI

SUCZKA ANDI OK. 5 LAT 941000013855870 (252/12)
WIELKOŚĆ: ŚREDNIA
SZCZEPIENIA: TAK
STERYLIZACJA: TAK
BOKS: 24
“Witam! Na wybiegu nie rzucam się w oczy i może dlatego wciąż czekam na swoją szansę. Teraz mam zrobione super fotki więc mam nadzieję, że w końcu ktoś dostrzeże taką ślicznotę jaką niewątpliwie jestem. Oczywiście, że jestem bardzo łagodna i przyjacielska. Jak żyję z kotami? O rany zawsze możemy spróbować, choć nic nie obiecuję. Póki co czekam na Wasze odwiedziny w boksie 24.” Pozdrawiam Andi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk

Gdańsk Oliwa: Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk
Numer ogłoszenia: 12557 – 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ogród Zoologiczny “Wybrzeża” , ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie, tel. 058 5520041, fax 058 5521751.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.gd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ogrody zoologiczne i botaniczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi weterynaryjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża i Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom od właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013. Zadanie II: Usługa sterylizacji wolno bytujących kotek na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013. Zadanie III: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3. Zadanie IV: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku-Kokoszkach ul. Przyrodników 14. Szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą posiadać prawo wykonywania zawodu, spełniając wymogi Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz.95) – wpis do rejestru Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą prowadzić działalność w rejonach zgodnych z opisanymi w przedmiocie zamówienia (część A pkt. 3 specyfikacji)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.gd.pl – podstrona w menu: Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża Jednostka Budżetowa, 80-328 Gdańsk, ul. Karwieńska 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Gdańsk-Oliwa, ul. Karwieńska 3, pokój nr 3 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom od właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa sterylizacji wolno bytujących kotek na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska w roku 2013.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie ul. Karwieńska 3.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi weterynaryjne dla zwierząt Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku-Kokoszkach ul. Przyrodników 14.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SPECYFIKACJA

Zadanie I
Zadanie II
Zadanie III
Zadanie IV

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ CENOWY

WZÓR UMOWY

OŚWIADCZENIE

Źródło:
http://www.zoo.gd.pl/

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.