Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Schronisko Promyk

Deklaracja dostępności strony internetowej Schroniska Promyk

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Jednostka Samorządu Terytorialnego będąca w zarządzie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w  zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://schroniskopromyk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 22.10.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.06.2018

Strona internetowa https://schroniskopromyk.pl/ jest częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • ·         brak możliwości zmiany wielkości tekstu oraz kontrastu na stronie
 • ·         brak możliwości nawigacji przy pomocy klawiatury przy niektórych elementach
 • ·         częściowy brak tekstów alternatywnych
 • ·         brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie przy niektórych elementach
 • ·         niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • ·         w zakładce kontakt brak informacji w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania (ETR)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2022

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Znajewski, e-mail: pznajewski@zoo.gda.pl, tel. 58 552 00 41 wew. 201.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargi lub wnioski adresowane do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, jednostki budżetowej, rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości Gdański Ogród Zoologiczny.

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zajmuje się Kierownik Kancelarii Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Skargi i wnioski składane osobiście, ustnie i telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy biura GOZ tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30, w sekretariacie na parterze budynku administracji i pod numerem telefonu: 58 552 00 41. Skargi i wnioski mogą być wnoszone także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zoo@zoo.gda.pl.

Skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko (nazwy) oraz adres wnoszącego oraz treść.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Jednostka Samorządu Terytorialnego będąca w zarządzie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego położone jest w Gdańsku, w dzielnicy Kokoszki przy ulicy Przyrodników 14 w mezoregionie Pojezierza Kaszubskiego. Pod względem morfologicznym jest to wysoczyzna morenowa o urozmaiconej rzeźbie terenu, zajmuje powierzchnię ok. 2,17 hektara.

W bezpośrednim otoczeniu obiektu znajdują się głównie użytki rolne, pojedyncze zabudowy zagrodowe, magazyny, rodzinne ogrody działkowe „Rębiechowo” oraz Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W Schronisku przebywają bezdomne psy orazkoty. Na teren Schroniska nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt, zakaz dotyczy również psów-przewodników. Na terenie całego Schroniska jest zakaz dokarmiania zwierząt. Obowiązuje Regulamin organizacyjny.

Dojazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Do Schroniska można dojechać autobusami:

157 – dojazd z Gdańska Wrzeszcza (Dworzec) oraz 126

167- Dojazd z Gdańska Głównego (Dworzec)

Dojazd samochodem jest możliwy od ulicy Kartuskiej przez ulicę Nowatorów oraz od ulicy Słowackiego przez ulicę Budowlanych.

Bezpłatny parking dla samochodów osobowych, znajduje się na terenie Schroniska. Samochód można również zaparkować wzdłuż ul. Przyrodników na poboczu w sytuacji, gdy parking Schroniska jest zapełniony. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na terenieSchroniska przy wejściu do głównego budynku.

Wiata ze stojakami na rowery znajduje się 10m od wejścia do głównego budynku.

Wejścia i wyjścia ze Schroniska

Całoroczna główna brama wejściowa i wyjściowa zlokalizowana jest przy ul. Przyrodników 14.  Nie posiada progów. Furtka przy bramie jest otwierana przez pracowników ochrony, zejście po schodach.

Nowe dodatkowe wejście i wyjście ze Schroniska zlokalizowane jest przy zbiorniku retencyjnym Strzelniczka II. Furtka czynna jest w godzinach otwarcia Schroniska tylko dla wolontariuszy i osób odwiedzających Schronisko. Furtka jest otwierana przez pracowników Schroniska jak i wolontariuszy.

Teren Schroniska

Alejki na terenie Schroniska mają utwardzoną nawierzchnię. Z uwagi na naturalne ukształtowanie terenu, alejki zwiedzania mają spadki i zniesienia, bariery w postaci schodów są tylko między boksami, co nie uniemożliwia osobom z wózkami oraz osobom niepełnosprawnym na zwiedzanie Schroniska. Dojścia do boksów są z dwóch stron.

Na terenie Schroniska nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani on-line.

Wybiegi zwierząt odgrodzone są od alejek dla zwiedzających metalowymi ogrodzeniami, siatkami.

Toalety dla zwiedzających

W budynku administracyjnym znajduje się toaleta. Nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek administracji

Budynek administracji posiada udogodnienie w postaci windy-platformy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy wschodnich, bocznych schodach wejściowych), umożliwiającej dostanie się na piętro obiektu. Na parterze znajduje się: toaleta, biuro adopcyjne oraz ochrona. Droga do księgowości, kadr oraz administracji prowadzi schodami lub windą na pierwsze piętro budynku. W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku są oznakowane zgodnie z PN drogi ewakuacyjne oraz  w miejscach dobrze widocznych znajduje się część graficzna „PLAN EWAKUACJI  Z POMIESZCZEŃ”. Przed budynkiem znajdują się  wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.