Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Schronisko Promyk

O schronisku

Do roku 2005 gdańskie schronisko dla zwierząt mieściło się przy ul. Madalińskiego. Jego stan techniczno-sanitarny wzbudzał wiele emocji, mnożyły się skargi okolicznych mieszkańców na zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, hałas, zapach, olbrzymie ilości grasujących gryzoni, a zwłaszcza szczurów, notorycznie uciekające przez zniszczone ogrodzenia zwierzęta. W związku z tym powstała nagląca konieczność budowy nowego schroniska w lokalizacji nie wzbudzającej protestów sąsiedztwa. Spośród kilkunastu propozycji przyjęto projekt budowy obiektu w dzielnicy Kokoszki. Zakładał on powstanie kompleksu spełniającego wszelkie wymagania nowoczesnego schroniska, przystosowanego do świadczenia opieki nie tylko nad zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty), ale również m. in. gospodarskimi. Pożar w schronisku oruńskim (październik 2002 r.), gdzie spłonęło zaplecze weterynaryjne, magazyny, kuchnia przyspieszył prace związane z budową i przenosinami zwierząt do nowego obiektu. Wobec wyższej konieczności zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb postanowiono jak najszybciej dokończyć budowę nowego schroniska kosztem rezygnacji z części zaplanowanej infrastruktury. Działalność placówki w nowej lokalizacji rozpoczęła się w maju 2005 roku. W związku z wątpliwościami dotyczącymi obsługi schroniska (m.in. stanu infrastruktury, dobrostanu zwierząt) przez operatora władze Miasta postanowiły włączyć Schronisko w struktury MOZW, co stało się faktem 01 marca 2006.Tym samym Schronisko zaczęło działać jako jednostka budżetowa, finansowana ze środków gminy.

Nowy personel zaczął działalność od wszechstronnego przeglądu infrastruktury obiektu, oceny dobrostanu zwierząt, stworzenia podstaw działalności związanej ze statutową działalnością Schroniska oraz tworzenia planów na przyszłość. W momencie przejęcia Schroniska przebywało w nim 398 psów i 122 koty. Liczne zaniedbania wymagały długiego okresu naprawczego i wzmożonych wysiłków całego personelu placówki wspomaganego siłami ZOO. Największymi problemami natury technicznej były: brak utwardzenia wybiegów, brak zadaszeń na wybiegach psów oraz zły stan zaplecza weterynaryjnego. Odrębny problem stanowiło niedożywienie i zły stan zdrowotny zwierząt.

W miarę wdrażania się, rozpoznawania potrzeb, zakresu obowiązków rosła liczba przyznanych schronisku etatów, z początkowych 18 do 27 obecnie. Niezmiernie ważne było przyznanie w styczniu 2011 r. placówce etatu na drugiego lekarza weterynarii, co pozwoliło na znaczące polepszenie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami oraz profilaktyki weterynaryjnej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało na terenie schroniska Centrum Rehabilitacji psów i kotów

Działalność

Działalność Schroniska obejmuje:
 1. przyjmowanie i wydawanie zwierząt,
 2. prawidłowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
 3. prowadzenie dokumentacji dot. zwierząt przebywających w schronisku,
 4. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i wykonywanie interwencji na terenie Gminy Miasta Gdańska,
 5. elektroniczna identyfikacja (czipowanie) psów przebywających w schronisku,
 6. sterylizacje i kastracje zwierząt przebywających w schronisku, a także w/w zabiegi w stosunku do zwierząt adoptowanych ze schroniska przed wykonaniem powyższych zabiegów,
 7. obsługa administracyjna schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 8. utrzymanie Zwierząt i dbanie o ich dobrostan,
 9. profilaktykę i opiekę weterynaryjną (leczenie, szczepienia podstawowe, szczepienia przeciw wściekliźnie, nadzór nad dezynfekcją, dbanie o dobrostan zwierząt),
 10. działalność edukacyjno-informacyjna, dbanie o wizerunek Schroniska,
 11. od 2010 r. organizacja i nadzór nad programem sterylizacji i kastracji wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,
 12. organizacja i nadzór nad programem identyfikacji psów od właścicieli zamieszkałych w Gdańsku
 13. od 2010 r. organizacja i nadzór nad programem dystrybucji domków dla wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,
 14. od 2013 r. organizacja i nadzór nad programem dokarmiania wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,

Edukacja

Schronisko prowadzi na terenie placówki działalność dydaktyczno-wychowawczą, informacyjną oraz wizerunkową w postaci lekcji edukacyjnych dla instytucji oświatowych. Jest to blok składający się ze zwiedzania obiektu połączonego z przekazywaniem najważniejszych informacji o schronisku oraz części poświęconej odpowiedzialnej opiece, zachowaniach, potrzebach zwierząt oraz działalności schroniska. Schronisko aktywnie działa wśród mieszkańców Gdańska. Przejawami tego są m.in. organizacja festynów, pikników (m.in. trzy edycje dużych festynów w Parku Reagana z udziałem olbrzymiej liczby gości i zwierząt ze Schroniska,), udział w podobnych imprezach prowadzonych przez inne podmioty, organizowanie zbiórek, pogadanek).  Powstały profile społecznościowe, nawiązano stałą współpracę ze specjalistą od psich zachowań pomagającą oceniać pod względem behawioralnym zwierzęta ze schroniska oraz pomagającym w rozwiązywaniu problemów występujących przed i po adopcji ze schroniska.

Wolontariat i inne zadania