O schronisku

wejście
” PROMYK “
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
GDAŃSK – KOKOSZKI
Ul. PRZYRODNIKÓW 14 TEL. 58/522-37-27; 58/522-37-80
Od dnia 30-09- 2016 do 01-05-2017 roku placówka  działa 7 dni w tygodniu od godz. 11.00 do godz. 16.00 (adopcje do godz. 15.30).
DZIAŁALNOŚĆ SCHRONISKA W LATACH 2006 – 2015

   Do roku 2005 Schronisko mieściło się przy ul. Madalińskiego (Orunia). Jego stan techniczno-sanitarny wzbudzał wiele emocji, mnożyły się skargi okolicznych mieszkańców na zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, hałas, zapach, olbrzymie ilości grasujących gryzoni, a zwłaszcza szczurów, notorycznie uciekające przez zniszczone ogrodzenia zwierzęta. W związku z powyższym powstała nagląca konieczność budowy nowego schroniska w lokalizacji nie wzbudzającej protestów sąsiedztwa. Spośród kilkunastu propozycji przyjęto projekt budowy obiektu w dzielnicy Kokoszki. Zakładał on powstanie kompleksu spełniającego wszelkie wymagania nowoczesnego schroniska, przystosowanego do świadczenia opieki nie tylko nad zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty), ale również m. in. gospodarskimi. Pożar w schronisku oruńskim (październik 2002 r.), gdzie spłonęło zaplecze weterynaryjne, magazyny, kuchnia przyspieszył prace związane z budową i przenosinami zwierząt do nowego obiektu. Wobec wyższej konieczności zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb postanowiono jak najszybciej dokończyć budowę nowego schroniska kosztem rezygnacji z części zaplanowanej infrastruktury. Działalność placówki w nowej lokalizacji rozpoczęła się w maju 2005 roku. W związku z wątpliwościami dotyczącymi obsługi schroniska (m.in. stanu infrastruktury, dobrostanu zwierząt) przez operatora władze Miasta postanowiły włączyć Schronisko w struktury MOZW, co stało się faktem 01 marca 2006.

Tym samym Schronisko zaczęło działać jako jednostka budżetowa, finansowana ze środków gminy. Budżet placówki na przestrzeni lat 2006 – 2016 kształtował się następująco:

 

WYDATKI BUDŻETOWE SCHRONISKA

 

Rok

Realizacja budżetu (zł)

2006

1.052.325

2007

1.421.245

2008

1.474.709

2009

1.549.197

2010

1.633.756

2011

1.786.085

2012

2.065.957

2013

2.133.897

2014

2.333.551

2015

2.617.426

 

 

  Należy zaznaczyć, że część wydatków budżetowych dotyczy realizacji programów miejskich zewnętrznych prowadzonych przez Schronisko.

   Nowy personel zaczął działalność od wszechstronnego przeglądu infrastruktury obiektu, oceny dobrostanu zwierząt, stworzenia podstaw działalności związanej ze statutową działalnością Schroniska oraz tworzenia planów na przyszłość. W momencie przejęcia Schroniska przebywało w nim 398 psów i 122 koty. Liczne zaniedbania wymagały długiego okresu naprawczego i wzmożonych wysiłków całego personelu placówki wspomaganego siłami ZOO. Największymi problemami natury technicznej były: brak utwardzenia wybiegów, brak zadaszeń na wybiegach psów oraz zły stan zaplecza weterynaryjnego. Odrębny problem stanowiło niedożywienie i zły stan zdrowotny Zwierząt.

W miarę wdrażania się, rozpoznawania potrzeb, zakresu obowiązków rosła liczba przyznanych schronisku etatów, z początkowych 18 do 25 obecnie. Niezmiernie ważne było przyznanie w styczniu 2011 r. placówce etatu na drugiego lekarza weterynarii, co pozwoliłona znaczące polepszenie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami oraz profilaktyki weterynaryjnej.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

 

l.p.          Rok Liczba etatów na pocz. roku Liczba etatów na kon. roku

1.

2006

18

19

2.

2007

19

20

3.

2008

20

22

4.

2009

22

22

5.

2010

22

23

6.

2011

23

24

7.

2012

24

24

8.

2013

24

24

9.

2014

24

24

10.

2015

24

25

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Schroniska obejmuje:

 1. przyjmowanie i wydawanie zwierząt,
 2. prawidłowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,
 3. prowadzenie dokumentacji dot. zwierząt przebywających w schronisku,
 4. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń i wykonywanie interwencji na terenie Gminy Miasta Gdańska,
 5. elektroniczna identyfikacja (czipowanie) psów przebywających w schronisku,
 6. sterylizacje i kastracje zwierząt przebywających w schronisku, a także w/w zabiegi w stosunku do zwierząt adoptowanych ze schroniska przed wykonaniem powyższych zabiegów,
 7. obsługa administracyjna schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 8. utrzymanie Zwierząt i dbanie o ich dobrostan,
 9. profilaktykę i opiekę weterynaryjną (leczenie, szczepienia podstawowe, szczepienia przeciw wściekliźnie, nadzór nad dezynfekcją, dbanie o dobrostan zwierząt),
 10. działalność edukacyjno-informacyjna, dbanie o wizerunek Schroniska,
 11. od 2010 r. organizacja i nadzór nad programem sterylizacji i kastracji wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,
 12. organizacja i nadzór nad programem identyfikacji psów od właścicieli zamieszkałych w Gdańsku
 13. od 2010 r. organizacja i nadzór nad programem dystrybucji domków dla wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,
 14. od 2013 r. organizacja i nadzór nad programem dokarmiania wolno bytujących kotów z terenu Gdańska,

   Działalność Schroniska na przestrzeni minionych 10-u lat ewoluowała zarówno w sensie jakościowym, jak i zwiększającego się zakresu powierzonych do realizacji zadań. Doskonalone były wszelkie procedury dotyczące przyjmowania i wydawania zwierząt, zwłaszcza adopcji (odpowiedzialne adopcje).

PSY: PRZYJĘCIE I WYDANIE

Rok

Przyjęte

Adopcja

% ogółu wydanych

Odbiór właściciela

% ogółu wydanych

2006

803

567

91,6

52

8,4

2007

1.013

826

90,8

84

9,2

2008

1.070

764

81,0

179

19,0

2009

1.109

746

77,1

221

22,9

2010

1.093

763

46,7

232

23,3

2011

1.035

657

74,7

222

25,3

2012

1.015

684

70,3

289

29,7

2013

1.014

615

63,3

356

36,7

2014

893

541

60,1

350

39,9

2015

965

558

60,1

371

39,9

Σ

10.010

6.721

74,0

2.356

26,0

 

 

KOTY: PRZYJĘCIE I WYDANIE

 

Rok

Przyjęte

Wydane

2006

252

70

2007

287

155

2008

336

171

2009

336

206

2010

285

163

2011

298

198

2012

387

225

2013

481

270

2014

469

299

2015

523

273

Σ

3.654

2.030

 

 

Na odbiór zwierząt przez właścicieli olbrzymi wpływ ma identyfikacja (czipowanie) psów w schronisku oraz miejski program identyfikacji.

 

IDENTYFIKACJA PSÓW W SCHRONISKU

 

Rok

Liczba zaczipowanych psów

2010

571

2011

631

2012

839

2013

755

2014

645

2015

785

Σ

4.226

INTERWENCJE PODJĘTE

 

Rok

Liczba interwencji

2008

1.128

2009

1.206

2010

1.185

2011

1.172

2012

1.470

2013

1.515

2014

1.450

2015

1.553

Σ

10.679

 

 

Również ciągłej poprawie ulegają procedury obsługi bezpośredniej zwierząt (m. in. karmienie, sprzątanie, dezynfekcja, ciągła obserwacja i odpowiednie reagowanie na zachowania psów), weterynaryjne (w kontakcie i wg ustaleń z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii). Przez 10 lat działalności ustawicznie dążymy do poprawy i wzbogacania infrastruktury oraz wyposażenia schroniska. Dokonano wielu zakupów różnorakiego sprzętu ułatwiającego i polepszającego pracę oraz poprawiającego warunki bytowe zwierząt oraz wizerunek schroniska:

 1. zakup ok. 25 kojców dla psów (drewniane podłogi i część ścian),
 2. budowa woliery dla ogólnej populacji kotów,
 3. przystosowanie budynku kociarni na potrzeby ambulatorium weterynaryjnego,
 4. przebudowa pomieszczeń budynku starego ambulatorium na szczeniakarnię, część dla kotów na rekonwalescencji, część dla kotów w trakcie leczenia oraz część stacjonarną dla psów,

5.   nasadzenia kilkuset krzewów i drzewek iglastych,

6.   ułożenie nowych ścieżek z płyt chodnikowych dla zwiedzających,

7.   wykonanie „ogródka” dla szczeniąt,

8.   zakup i wykonanie (częściowo we własnym zakresie) wyposażenia (tablica interaktywna, odbiornik TV do pokazów i prezentacji, urządzenia do wykonywania przypinek, namioty na festyny) i materiałów szkoleniowych, edukacyjnych, informacyjnych dla celów dydaktycznych (lekcje edukacyjne dla placówek oświatowych z Gdańska i okolic), plakaty okolicznościowe (festyny, spotkania) i edukacyjno-informacyjne, ulotki, znaczki, foldery i in.,

9.  zakup ciągnika wraz z osprzętem, m.in. do odśnieżania

10. zakup kontenerów i garaży blaszanych z przeznaczeniem na magazyn –chłodnię oraz magazyny na pasze i sprzęty,

11. zakup kompletów stołów z ławkami (festyny, lekcje edukacyjne), ławek parkowych (teren Schroniska),

12. zakup wyposażenia socjalnego dla pracowników (meble kuchenne, pralki, suszarki, lodówki itp.),

13. zakup samochodu z przeznaczeniem do wykonywania interwencji oraz przystosowanie go do spełniania wymogów dot. przewozu zwierząt,

14. pozyskanie ze straży miejskiej samochodu VW Transporter jako pojazdu dostawczego,

15. zakup tokarki uniwersalnej, sprzętu elektro technicznego do wykonywania drobnych prac remontowych, karcherów spalinowych i elektrycznych, wózka widłowego,

16. modernizacja celem przystosowania do aktualnych wymogów stacji uzdatniania wody,

17. wykonanie koniecznych remontów lub odnowienia infrastruktury Schroniska (bud. 106, ciągi pieszo – jezdne, wybiegi dla psów, budynki dla psów108 A,B,C, bud. 101,

18. w latach 2014 – 2015 z budżetu Schroniska zadaszono 54 wybiegi przy domkach dla psów 108 A,B,C.

19. zakup 12 wysokiej jakości cztero- i siedmiostanowiskowych zestawów klatek dla kotów.

 

Szczególnie cenne jest dla nas przystosowanie budynku kociarni na potrzeby ambulatorium. Systematycznie nowe ambulatorium było doposażane w nowy sprzęt i urządzenia umożliwiające jak najpełniejsze diagnozowanie schroniskowych zwierząt oraz wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych i specjalistycznych zabiegów:

- USG z drukarką,

- stół zabiegowy,

- aparat do analizy morfologii krwi,

- aparat do analizy biochemii krwi z wirówką,

- pulsoksymetr,

- skalery dentystyczne,

- szafa pancerna do przechowywania leków,

- sejf do przechowywania leków narkotycznych,

- lampy bakteriobójcze,

- waga elektroniczna,

- maszynki do strzyżenia zwierząt przed zabiegami,

- waga elektroniczna,

- specjalistyczny sprzęt do odławiania zwierząt,

- mikroskop,

- ssak medyczny,

- lampa operacyjna bezcieniowa,

- specjalistyczne narzędzia do zabiegów ortopedycznych, stomatologicznych,

- broń pneumatyczna do unieruchamiania zwierząt,

- klatki iniekcyjne oraz inne.

Aby przeciwdziałać bezdomności zwierząt (wyeliminować niekontrolowane rozmnażanie) właściciel każdego zwierzęcia, które nie było sterylizowane (kastrowane) przed adopcją jest obligowany do powrotu po osiągnięciu dojrzałości płciowej swego pupila celem wykonania bezpłatnie takiego zabiegu.

 

ZABIEGI STERYLIZACJI I KASTRACJI W SCHRONISKU

 

Rok

psy

suki

kocury

kotki

Σ

2006

69

69

27

32

197

2007

160

137

30

39

366

2008

153

170

46

34

403

2009

214

236

72

53

575

2010

143

104

44

39

330

2011

316

244

50

98

708

2012

251

224

40

61

576

2013

261

189

74

91

615

2014

252

178

73

80

583

2015

236

184

86

102

608

Σ

2.055

1.735

542

629

4.961

 

W starym „szpitalu” oprócz boksów stacjonarnych dla rekonwalescentów powstała możliwość utworzenia części dla kotów w różnym stanie zdrowia oraz szczeniakarni. Wszystkie pomieszczenia posiadają wybiegi zewnętrzne. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z budowy woliery dla kotów, która pozwala im odseparować się w razie potrzeby, bawić, wspinać. Grupa kocich wolontariuszy zagospodarowała wolierę stwarzając kociakom naprawdę doskonałe warunki jak na Schronisko.

Schronisko prowadzi na terenie placówki działalność dydaktyczno-wychowawczą, informacyjną oraz wizerunkową w postaci lekcji edukacyjnych dla instytucji oświatowych. Jest to blok składający się ze zwiedzania obiektu połączonego z przekazywaniem najważniejszych informacji o schronisku oraz części poświęconej odpowiedzialnej opiece, zachowaniach, potrzebach zwierząt oraz działalności schroniska. Od 2011 odbyło się ponad 200 lekcji dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z Gdańska i okolic.

Schronisko aktywnie działa wśród mieszkańców Gdańska. Przejawami tego są m.in. organizacja festynów, pikników (m.in. trzy edycje dużych festynów w Parku Reagana z udziałem olbrzymiej liczby gości i zwierząt ze Schroniska,), udział w podobnych imprezach prowadzonych przez inne podmioty, organizowanie zbiórek, pogadanek). Stworzono i ustawicznie doskonalono stronę internetową (między innymi w 2011 r. wprowadzono cotygodniowe sesje zdjęciowe zwierząt realizowane przez profesjonalną wolontariuszkę fotografika – 2.215 zwierząt, z których 1.928 znalazło nowe domy), powstały profile społecznościowe, nawiązano stałą współpracę ze specjalistą od psich zachowań pomagającą oceniać pod względem behawioralnym zwierzęta ze schroniska oraz pomagającym w rozwiązywaniu problemów występujących przed i po adopcji ze schroniska. Nawiązano ciągle wzbogacane kontakty z organizacjami pozarządowymi, w szczególności reprezentującymi miłośników poszczególnych ras psów, pomagającym znaleźć nowe odpowiednie domy dla naszych podopiecznych (m. in. „Rottka”, „Boksery w Potrzebie” oraz wielu inych ras). Szczególnie cenna jest dla nas wspólpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ich Warsztaty Terapii Zajęciowej są stałym gościem i aktywnym uczestnikiem naszych festynów, a podopieczni stowarzyszenia odbywają zajęcia w schronisku) oraz Franciszkańskim Ruchem Ekologicznym, Charytatywnym i Historycznym w Gdańsku. Od lat Schronisko korzysta z możliwości pomocy kierowanych przez sądy osób z orzeczeniem odpracowania zasądzonej kary na rzecz naszej placówki. Schronisko podpisało również umowę z Zakładem Karnym na Przeróbce, w ramach której kierowani są do nas osadzeni w celu resocjalizacji przez pracę na rzecz jednostki.

Odrębną gałęzią działalności schroniska jest prowadzenie wolontariatu. Spontaniczny i chaotyczny początkowo, stopniowo systematyzowany stał się nieodłącznym elementem placówki. W latach 2013-2015 organizowany i nadzorowany był przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Od tego roku nad wolontariatem całkowitą opiekę przejęło Schronisko. Ambitny program zakłada zaktywizowanie wolontariuszy pod kątem, nie tylko ich pracy w schronisku, ale również na zewnątrz poprzez organizowanie akcji, zbiórek, uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach. Program wolontariatu przewiduje też wejście w ściślejszą współpracę na linii Schronisko – wolontariat – władze Miasta. Pozyskano wielu nowych wolontariuszy, tworzy się strukturę wewnętrzną wolontariatu z wykorzystaniem personalnychmożliwości (włącznie z zawodowymi) poszczególnych wolontariuszy oraz ich preferencji wobec Zwierząt. Schronisko stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, nakłaniać do  bardziej różnorodnych poczynań na rzecz Zwierząt z naszej placówki. Obecnie zarejestrowanych jest 86 czynnych wolontariuszy. Średnio dziennie przychodzi około 6-8., a w weekendy nawet ponad 20. Jest to znaczące zwiększenie ich liczby w porównaniu z okresem lat ubiegłych. Bardzo nas cieszą dobre stosunki interpersonalne pomiędzy kadrą schroniska a wolontariuszami, a na czym najbardziej skorzystają nasze zwierzaki.

W miarę upływu czasu Schronisku powierzano coraz więcej zadań. W 2010 roku przejęliśmy programy: bezpłatnego znakowania (identyfikacji) psów dla właścicieli zamieszkałych w Gdańsku, program sterylizacji (a później również kastracji) wolno bytujących kotów z terenu Gdańska, program zakupu i dystrybucji domków dla populacji tychże kotów. W 2013 roku schronisku zlecono organizację i nadzór nad dokarmianiem populacji wolno bytujących kotów z Gdańska.

 

 


PROGRAM IDENTYFIKACJI PSÓW

DLA WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH W GDAŃSKU

 

Rok

Liczba zabiegów

Kwota netto

2010

510

14.832,00

2011

1.540

44.316,75

2012

1.221

25.472,71

2013

1.109

23.536,00

2014

924

18.863,80

2015

939

19.839,68

Σ

6.243

146.860,94

 

 

PROGRAM STERYLIZACJI I KASTRACJI WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

Z TERENU GDAŃSKA

 

Rok

Liczba zabiegów

Kwota netto

2010

432

45.181,02

2011

420

44.075,65

2012

644

55.130,20

2013

897

69.951,00

2014

900

69.691,50

2015

653

55.249,07

Σ

3.946

339.278,44

PROGRAM ZAKUPU I DYSTRYBUCJI

DOMKÓW DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

Rok

Liczba domków

2010

15

2011

15

2012

-

2013

18

2014

19

2015

19

Σ

86

 

ZAKUP I DYSTRYBUCJA KARMY

DLA WOLNO BYTUJĄCYCH KOTÓW

 

Rok

Ilość wydawanej karmy (kg)

2013

12.518,80

2014

19.796,00

2015

19.218,60

Σ

51.533,40

 

Naszej jednostce przypadło w udziale opracowanie założeń oraz realizacja i nadzór nad czterema programami budżetu obywatelskiego. W ramach jednego z nich udało się wybudować zadaszenia nad 42 dużymi wybiegami dla psów. Drugi program z budżetu obywatelskiego dotyczył zadania sterylizacji i kastracji wolno bytujących kotów z kilku dzielnic Gdańska i zakończył się liczbą 1.000 zabiegów w kwocie 143.000 złotych netto. W roku bieżącym Schronisko zakończyło procedury zamówień publicznych dotyczących realizacji programów w ramach budżetu obywatelskiego obejmującego organizację, prowadzenie oraz nadzór nad oceną dobrostanu, sterylizacji, kastracji oraz wykonywania drobnych zabiegów w stosunku do populacji wolno bytujących kotów z terenu dzielnic Chełm i Jasień, a także program organizacji i nadzoru nad działalnością Animals Patrol mającego prowadzić działania na terenie całego miasta w zakresie monitorowania stanu zdrowotnego populacji wolno bytujących kotów, odławiania chorych osobników celem ich leczenia, a także wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Najbliższe plany obejmują zakończenie procesu zadaszania wybiegów dla psów, wystąpienie do WPR o przyznanie środków na zakup nowego samochodu służbowego, rozpoczęcie kompleksowego remontu wybiegów dla psów oraz ciągów pieszo-jezdnych.

Przez ten okres Schronisko otrzymało w formie darowizn pieniężnych następujące kwoty w rozbiciu na kolejne lata, a w formie darowizn rzeczowych otrzymano karmę oraz wyposażenie o szacunkowej wartości:

DAROWIZNY NA RZECZ SCHRONISKA

 

Rok

Darowizny pieniężne (zł)

Darowizny rzeczowe (zł)

2006

50.630

57.789

2007

57.000

48.068

2008

43.800

24.615

2009

80.000

43.541

2010

32.270

88.730

2011

43.978

83.493

2012

36.645

78.034

2013

37.902

88.723

2014

48,802

77.594

2015

48.326

105.087

Σ

479.353

695.674

wejście1

 

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.