ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno- gospodarczych

Napisany przez identek . W dziale AKTUALNOŚCI

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”

 

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

                                               ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z póź. zm.)

 

                               ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża” w Gdańsku ul. Karwieńska 3

miejsce pracy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk Gdańsk ul. Przyrodników 14

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

                Inspektor ds. administracyjno- gospodarczych

 

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 

1)   Niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie
 • udokumentowany, co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych
 • zdyscyplinowanie, samodzielność i odpowiedzialność,
 • znajomość programu Symfonia Handel
 • prawo jazdy kategorii B

 

2)   Dodatkowe:

 

 • umiejętność obsługi komputera
 • dobra znajomość pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, rzetelność, dokładność
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność rozwiązywania problemów.

 

III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)       zabezpieczenie w niezbędne części i materiały Schroniska

2)       realizacja wydatków, zgodnie z ustawą o finansach i zamówieniach publicznych

3)       terminowa realizacja zamówień i zapotrzebowań Schroniska

4)       nadzór nad stanem technicznych Schroniska i ruchomości

5)       powadzenie ewidencji magazynowej w programie Symfonia Handel

6)       organizacja i nadzór wykorzystania środków transportu

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. 1.  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
  • miejsce pracy: miasto Gdańsk, Schronisko Promyk w Gdańsku ul. Przyrodników 14,
  • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń, po upływie tego okresu, zawarta będzie kolejna umowa,
  • specyfika pracy: realizacja zadań wymaga pracy również w terenie,
  • przewidywany termin zatrudnienia: maj 2015 r.

 

1.    2.  Miejsce i otoczenie organizacyjno –techniczne stanowiska pracy:

 

 • praca wykonywana w biurze budynku z windą,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOZW w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

 

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

VII. Dokumenty należy składać w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” Gdańsk ul. Przyrodników 14 w Sekretariacie w godz. 8-14, od poniedziałku do piątku w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt Promyk

                                             80-298 Gdańsk

                                               ul. Przyrodników 14

 

       z następującą adnotacją:

 

                               „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                              Inspektor ds. administracyjno gospodarczych

                                               N 2/2015”

 

       W terminie 07.04.2015 decyduje data wpływu oferty do Jednostki.

 

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)”.

 

 

Napełnij miskę

Możesz wpłacić dowolną kwotę lub wesprzeć nas w inny sposób

Strefa dzieci

Zapraszamy do zabawy
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.