Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Na skróty

Ważne telefony

Lokalizacja schroniska

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU nr 1/2022/sch

Ogłoszono:

– na stronie internetowej zamawiającego www.schroniskopromyk.pl,

www.zoo.gda.pl

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

OGŁOSZENIE

O PUBLICZNYM PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU nr 1/2022/sch

 

I.     SPRZEDAJĄCY:

Gmina  Miasta Gdańska  z siedzibą pod adresem : 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969, REGON 191675570 w imieniu której i na jej rzecz działa: Gdański Ogród Zoologiczny z siedzibą: 80-328 Gdańsk, ul. Karwieńska 3–Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku, ul. Przyrodników 4, 80-298 Gdańsk.

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na sprzedaż samochodu dla zadania pn.:

„Sprzedaż samochodu Renault Master nr rejestracyjny GD 5887R

  II.     OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód Renault Master L2H2 Pack Clim nr rejestracyjny GD 5887R o następujących parametrach technicznych:
  1. Nr podwozia VIN: VF1FDB1H638573835
  2. Pojemność silnika: 2464 ccm
  3. Rodzaj paliwa: olej napędowy
  4. Rok produkcji: 2007
  5. Data pierwszej rejestracji: 02.04.2008 r.
  6. Szczegółowe parametry techniczne wg opinii technicznej nr 14/2022 – Załącznik nr 2.
 1. CENA WYWOŁAWCZA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

        1.        Wartość szacunkowa przedmiotu sprzedaży wynosi: 7.400,00zł (siedem tysięcy czterysta złotych).

        2.        Minimalna cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej: 7.400,00zł (siedem tysięcy czterysta złotych).

        3.        Wartość szacunkową  ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy Nr 14/2021 z dnia 05.04.2022r.                     

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

         1.          Poprawnie wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem Kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i warunkami przetargu zawartym w treści formularza.

         2.          Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem + podpis.

         3.          Potwierdzenie wpłaty wadium.

         4.          Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane Kupującego:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 2. miejsce zamieszkania (siedziba),
 3. numer telefonu,
 4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oferowaną cenę.

 

  V.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego –Gdański Ogród Zoologiczny – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku, 80-298Gdańsk, ul. Przyrodników 14 – Sekretariat do dnia 05.05.2022 r. do godz. 10:00.
 2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Sprzedającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:„Sprzedaż samochodu Renault Master  nr rejestracyjny GD 5887R. Nie otwierać przed dniem 05.05.2022 roku do godz. 10:10
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 r. o godz. 10:10.

 

 1. VI.             SPOSÓB OCENY OFERT

 

Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:najwyższa cena.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Oferentowi w ocenie kryterium wynosi 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, któraotrzyma największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych we wskazanym kryterium.

Oferta, która będzie odpowiadała wymaganiom określonym w niniejszym ZapytaniuOfertowym i uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert zostanie uznana zanajkorzystniejszą. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uprawniony będzie dozawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Oferent związany jest z treścią złożonej ofertyprzez okres wskazany w niniejszym Ogłoszeniu.

Wybór Oferenta może się odbyć nawet wówczas, gdy wpłynie tylko jedna ofertaspełniająca wymogi i warunki postępowania.

 1. VII.              WADIUM

 

         1.          Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 740,00 zł (siedemset czterdzieści  złotych).

         2.          Wadium, o którym mowa w ust. 1 należy wpłacić najpóźniej do dnia i do godziny,
w którym upływa termin składania ofert.

         3.          Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy15 1240 1268 1111 0010 3859 7586 tytułem „WADIUM – Sprzedaż samochodu Renault Master nr rejestracyjny Gd 5887R

         4.          Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania rachunku na danym koncie Sprzedającego

         5.          Wadium wpłaco.ne przez Kupującego, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi
i zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

         6.          W przypadku, gdy Kupujący, który wygrał przetarg nie zawarł, z przyczyn leżących po jego stronie, umowy, lub ją zawarł, ale nie dokonał wpłaty za przedmiotumowyw terminie wskazanym w fakturze, wadium nie podlega zwrotowi.

         7.          Kupującym, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwróconeprzelewem na wskazane w ofercie konto nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu
i zostanie zwrócone Kupującym w wysokości nominalnej.

VIII.        WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

O zakup może ubiegać się Kupujący spełniający następujące warunki udziału w przetargu:

 1. dokona wpłaty wadium , o którym mowa w pkt. VII ust.1.
 2. złoży ofertę wraz z załącznikami wymaganymi w pkt IV niniejszego ogłoszenia.

IX.            INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Kupujący jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jejpodpisania.
 2. Sprzedający zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na swojej stronie internetowej www.schroniskopromyk.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Kupującym, którzy uczestniczyli w przetargu.
 3. Przetarg wszczęty na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
 4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najwyższych cen w ofertach, Sprzedający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Kupujący składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
 6. Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zakupu.
 7. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 8. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wadium.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kupujący odbiera przedmiot sprzedaży na własny koszt.

X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny z siedzibą 80-328Gdańsk, ul. Karwieńska3 (dalej: „Administrator danych”).

 Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego można siękontaktować pod adresem e-mail: iod@zoo.gdansk.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetargiem pn. „Sprzedaż samochodu Renault Master nr rejestracyjny GD 5887R 1/2022/sch

Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi
u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 

Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana w postępowaniu.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo co najmniej jednego kupującego.

XI.     ZALECENIE DODATKOWE

Kupujący winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku, ul. Przyrodników 14.  Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, pod numerem 501661486

Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

XII.     DANE DO KONTAKTU

 1. w zakresie przedmiotu zamówienia:
  1.       Sławomir Bagnucki- 58 522 37 80, 501 661 486
  2. w zakresie procedury przetargu:
   1. Monika Labudda – tel. 58 522 37 80, 501 661 486

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

[widgetkit id=105314]