Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Na skróty

Ważne telefony

Lokalizacja schroniska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2022

Gminy Miasta Gdańska – Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku 

dla zadania pod nazwą: 

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku

 

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska NIP 583-00-11-969 ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w imieniu której i na jej rzecz działa (Odbiorca) Gdański Ogród Zoologiczny, 80-328 Gdańsk ul. Karwieńska 3, (Płatnik) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku.

 

 1. Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży, obuwia i środków ochrony
BHP dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku w roku 2022 zakresie jakościowym ilościowym, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

 1. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia. 

 1. Szczegółowe warunki realizacji dostawy odzieży ochronnej i BHP oraz wypłaty wynagrodzenia określa Umowa stanowiąca załącznik do niniejszego postępowania. 

 2. Miejsce dostawy: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk

 3. Dostawy będą realizowane w okresie od 16.05.2022-31.12.2022r
 4. Gwarancja minimum 24 miesiące. 
 5. Termin płatności 21 dni licząc od dnia doręczenia faktury. 
 1. Warunki udziału w postępowaniu. 

Oferentem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Zapytaniu ofertowym. 

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zapytaniu.

 

 1. Kryteria oceny ofert. 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: CENA 100%

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Oferentowi w ocenie kryteriów wynosi 100 pkt.

Oferta, która będzie odpowiadała wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uprawniony będzie do zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Oferent związany jest z treścią złożonej oferty przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym. Wybór oferenta może się odbyć nawet wówczas, gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki postępowania. 

 1. Sposób przygotowania ofert. 

 1. Treść oferty winna odpowiadać wymogom Zapytania ofertowego.

 2. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

 3. Jeżeli oferta bądź załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Oferenta, to do Oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres oraz podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

 4. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą trwale połączone oraz kolejno ponumerowane.

 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty pokrywa Oferent.

 6. Każdy z Oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

 8. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, stałą i jednoznaczną określoną jako netto oraz brutto. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

 9. Rozliczenie między Zamawiającym a Oferentem prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera wszelkie wymagane elementy dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 11. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści bądź wymogom formalnym określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a oferent wezwany 

w określonym przez Zamawiającego terminie nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, z możliwością wydłużenia o dalszych 30 dni na pisemny wniosek Zamawiającego i jeżeli Oferent wyrazi na to zgodę. Brak zgody na wydłużenie terminu związania ofertą uznawane jest za rezygnację Oferenta. 

 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związanie z udziałem w postępowaniu.

 1. Miejsce i termin składania ofert. 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” ul. Przyrodników 14, 80-298 Gdańsk, sekretariat w godzinach 08.00 – 14.00 lub przesłać w formie elektronicznej (email: m.labudda@schroniskopromyk.pl).

 2. Oferty nie będą zwracane. 

 3. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w ofertach już złożonych, jednakże Oferent może wycofać ofertę już złożoną i złożyć ofertę nową, jeżeli uczyni to przed upływem terminu o którym w ust. 5 poniżej. 

 4. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 7/2022”.

 5. Termin składania ofert do dnia 10 maja 2022 roku godzina 12.00

 6. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania 10.05.2022 roku

 7. W przypadku ofert przesyłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 8. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu oraz zwrotowi. 

 1. Warunki zawarcia Umowy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku postępowania. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany oferent zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania Umowy o odpłatne udostępnienie nieruchomości.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

Gmina Miasta Gdańska – Gdański Ogród Zoologiczny (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Promyk) oświadcza, że dane osobowe Oferenta, będą przetwarzane przez Gdański Ogród Zoologiczny jako administratora danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania, a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania Umowy o roboty budowlane a następnie realizacji Umowy w odniesieniu do danych Oferenta. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres: e-mail zoo@zoo.gdask.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zoo.gdansk.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez Gdański Ogród Zoologiczny przez okres trwania postępowania natomiast dane związane z realizacją umowy odpłatnego udostępnienia nieruchomości będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz wymagany po tym czasie przepisami prawa okres (w tym przez prawo podatkowe), a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 

Dane osobowe Oferentów oraz Operatora przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO (przetwarzanie w związku z podjęciem działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie na podstawie umowy oraz na podstawie przepisów prawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia i wykonania umowy o odpłatne udostępnienie nieruchomości. 

Oferentowi a także innym osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z postępowaniem i realizacją umowy o odpłatne udostępnienie nieruchomości, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Odbiorcami danych osobowych Oferenta mogą być:

 1. Urząd Miasta Gdańska i Gdańskie Centrum Usług Wspólnych;

 2. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

 3. podmioty świadczące na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;

 4. operatorzy pocztowi i kurierzy;

 5. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

 6. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Oferenta na podstawie przepisów prawa;

 7. wszyscy zainteresowani w zakresie w jakim przysługuje im prawo dostępu do informacji publicznej.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie (w oryginale) wymagane od Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwane dalej „RODO”), z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 1. Pytania oraz osoby uprawnione do kontaktu: 

Oferenci mogą zwracać się o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego. Wszelkie pytania, wnioski muszą zostać przekazane pisemnie. Dopuszcza się możliwość przekazywania zapytań i wniosków na adres e-mail:m.labudda@schroniskopromyk.pl

Termin dokonania wizji lokalnej według uzgodnienia telefonicznego (501 661 486 Monika Labudda).

Załącznik nr 2 RODO 

Rodzaj

Jednostka

Przewidziana ilość

Buty letnie(trzewiki)

par

6 par

Buty gumowe

par

8 par

Buty gumowe ocieplane

par

7

Czapka ocieplana

szt

6

Czapka letnia (z daszkiem zielona lub czarna)

szt

9

Polar (zielony lub czarny)

szt

8

Spodnie robocze ocieplane

(do pasa moro zielone)

szt

1-męskie

1-damskie

Spodnie letnie bojówki(zielone lub moro do pasa)

szt

10-męskie

15-damskie( z czego 5 szt do biura kolor czarny)

Koszulka T-shirt(zielona, czarna lub moro)

szt

5-męskie

4-damskie

Koszula flanelowa

(zielono- czarna krata)

szt

1-męska

1-damska

Ręcznik duży 100% bawełna

szt

20

Ręcznik mały 100% bawełna

szt

6

Kurtka ocieplana(zielona, czarna lub moro)

szt

1 damskie biuro

1 damska

4 męskie

Kitel lekarski (do pasa)

szt

8

[widgetkit id=105481]