Ułatwienia dostępu

Logo Schroniska Promyk

Regulamin schroniska

Nasz regulamin

REGULAMIN PRACY
MIEJSKIEGO SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W GDAŃSKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku jest własnością gminy Gdańsk, prowadzi działalność wyłącznie na terenie miasta Gdańska i dla potrzeb miasta zostało utworzone.
2. Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku zwanego dalej „Schroniskiem” określa wewnętrzną organizację i zasady jego funkcjonowania.
3. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” Jednostka Budżetowa w Gdańsku, na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska nr XL VII/1635/06 z dnia 26.01.2006 roku.
4. Podstawowe zadania Schroniska:
a) przyjmowanie z terenu miasta Gdańska, a także przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad zagubionymi, zabłąkanymi lub bezdomnymi psami oraz chorymi i rannymi wolno bytującymi kotami, jak również nad psami i kotami, wobec właścicieli których orzeczono czasowe pozbawienie praw własności oraz prowadzenie szczegółowej ich ewidencji,
b) zapewnianie przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
c) znakowanie i rejestrowanie psów przebywających w Schronisku w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji,
d) odławianie zagubionych, zabłąkanych lub bezdomnych psów, a także chorych i rannych bytujących kotów (zasady wykonywania interwencji – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
e) poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji, w miarę możliwości, wszystkich zwierząt w Schronisku,
f) przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom na warunkach określonych w VI rozdziale niniejszego Regulaminu,
g) popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt oraz właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich,
h) organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,
5. Na terenie Schroniska zabrania się w szczególności:
a) spożywania alkoholu,
b) wstępu osobom nietrzeźwym,
c) drażnienia zwierząt,
6. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:
a) wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia pracownika Schroniska,
b) otwierania furtek wybiegów, wkładania rąk przez kraty (pręty) wybiegów,
c) wprowadzania swoich zwierząt bez zezwolenia kierownictwa Schroniska
d) karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika Schroniska
7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych na terenie Schroniska sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdańsku.
8. Organizacje społeczne nie mogą kontrolować Schroniska bez uzyskania pisemnej zgody Urzędu Miasta Gdańska, Dyrektora MOZW w Gdańsku oraz Powiatowego Lekarza weterynarii w Gdańsku.
II. PERSONEL SCHRONISKA I JEGO ZADANIA
1. Personel Schroniska stanowią: kierownik Schroniska, pracownicy administracji i etatowi opiekunowie zwierząt.
2. Kierownik Schroniska kieruje pracą Schroniska i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3. Kierownik Schroniska, w porozumieniu z lekarzem weterynarii oraz inspektorem do spraw zwierząt, opracowuje:
a) szczegółowe zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
b) szczegółowe zasady i normy żywienia zwierząt przebywających w Schronisku
4. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami.
5. Każdy pracownik zatrudniony w Schronisku ma szczegółowo określony zakres obowiązków.
6. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą odznaczać się przyjaznym stosunkiem do zwierząt, zrozumieniem, cierpliwością i łagodnością w stosunku do nich.
7. Wszyscy pracownicy Schroniska muszą zapoznać się z obowiązującą Ustawą o Ochronie Zwierząt, z dnia 21.08.1997 r., z późniejszymi zmianami.
8. Brutalne obchodzenie się ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków służbowych i może być powodem wymówienia pracy pracownikowi Schroniska.
III. PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
1. Schronisko przyjmuje interesantów przez 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem ustawowych świąt) w godzinach od 11.00 do 16.00. Adopcje przeprowadza się w dni jak wyżej, w godzinach od 11.00 do 15.30. Informacja o godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu na terenie Schroniska.
2. Schronisko przyjmuje zagubione, zabłąkane lub bezdomne psy oraz chore i ranne wolno bytujące koty, znalezione tylko i wyłącznie na terenie miasta Gdańska.
3. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od ich właścicieli. Jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach kierownik Schroniska może podjąć decyzję o przyjęciu zwierzęcia od właściciela. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do:
a) przekazania aktualnego świadectwa szczepienia przeciw wściekliźnie
b) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia (o ile posiada)
c) udzielenia wyczerpujących informacji o zwierzęciu
d) uiszczenia obowiązującej opłaty
e) podpisania dokumentu zrzeczenia się praw własności do oddawanego zwierzęcia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
4. Przyjmowanie zwierząt jak w punkcie III. 2. odbywa się przez całą dobę.
5. Zwierzęta przyjmowane do Schroniska poddane są 15 – dniowej kwarantannie, która może być przedłużona przez lekarza weterynarii.
6. Do Schroniska nie są przyjmowane zwierzęta, które pogryzły człowieka lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są zarażone wścieklizną.
7. Zwierzęta przyjmowane są przez kierownika Schroniska lub pracowników przez niego wyznaczonych.
8. Przy przyjmowaniu psa pracownicy Schroniska zobowiązani są sprawdzić, czy zwierzę jest w jakikolwiek sposób oznakowane. W przypadku potwierdzenia oznakowania psa, pracownicy Schroniska zobowiązani są w jak najkrótszym czasie przekazać posiadane dane dotyczące oznakowania zwierzęcia właściwym instytucjom powołanym do identyfikowania i powiadamiania właścicieli o zaistniałej sytuacji.
9. Każde zwierzę przyjęte do Schroniska zostaje zarejestrowane, z podaniem daty przyjęcia, danych osoby doprowadzającej, miejsca i okoliczności znalezienia oraz wszystkich cech charakterystycznych zwierzęcia (wygląd, płeć, wiek, wielkość, znaki szczególne itd.).
10. Lekarz weterynarii dokonuje oględzin doprowadzonego zwierzęcia i w porozumieniu z inspektorem do spraw zwierząt, po akceptacji kierownika Schroniska, decyduje o dalszym postępowaniu wobec niego.
11. Zwierzęta przebywające w Schronisku po zakończeniu kwarantanny podlegają, w miarę posiadanych możliwości, zabiegowi sterylizacji (kastracji).
12. Segregowanie (umieszczanie na wybiegach) zwierząt według gatunków, ras, wielkości, temperamentu oraz wszystkich innych istotnych cech posiadanych przez dane zwierzę, winno mieć na celu unikanie sytuacji prowadzących do walk, kryć i innych sytuacji niekorzystnych zarówno dla zwierzęcia jak i Schroniska. Z tych względów zwierzęta w Schronisku powinny być, w miarę możliwości, segregowane na:
a. zwierzęta poddawane kwarantannie
b. zwierzęta chore lub ranne
c. szczenięta (kocięta)
d. suki ze szczeniętami
e. suki w okresie cieczki
f. zwierzęta agresywne
g. zwierzęta nie należące do żadnej z wymienionych grup
Psy i koty powinny być umieszczone w odległych od siebie rejonach Schroniska, aby w możliwie jak najskuteczniejszy sposób uniknąć między nimi kontaktu wzrokowego i węchowego. Miejsce przebywania wymienionych grup zwierząt powinno być w widoczny sposób oznakowane.
13. Po przybyciu do Schroniska i oględzinach przeprowadzonych przez lekarza weterynarii, nie oznakowane psy oznakowuje się mikroprocesorem (mikroczipem) i po zabezpieczeniu weterynaryjnym (szczepienia i odrobaczenie) oraz odbyciu 15-to dniowej kwarantanny, mogą zostać adoptowane.
14. Ze względu na brak możliwości, Schronisko nie prowadzi usług hotelowych.
15. Schronisko nie przyjmuje na przetrzymanie , a także nie odławia ptaków, zwierząt dziko żyjących, jak również wszystkich innych, do których przetrzymywania Schronisko nie posiada warunków.
IV. CZYSTOŚĆ I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
1. W celu zachowania w Schronisku należytych warunków sanitarnych należy:
a) na bieżąco usuwać nieczystości,
b) poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji,
c) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,
d) karmić zwierzęta zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnić im stały dostęp do czystej wody,
e) zapewnić zwierzętom właściwą ochronę przed wpływem niekorzystnych warunków klimatycznych,
f) nie dopuszczać do zbytniego zagęszczania zwierząt w boksach,
g) przeprowadzać okresowe zabiegi deratyzacji.
V. OPIEKA WETERYNARYJNA
1. Lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad jakością karmy dla zwierząt oraz ustala ilości i pory karmienia w zależności od grup, do których należą zwierzęta (punkt III. 11).
2. Lekarz weterynarii opracowuje i wykonuje program szczepień ochronnych dla zwierząt Schroniska.
3. Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VI. PRZEKAZYWANIE ZWIERZĄT WŁAŚCICIELOM
1. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom (adoptowane) nie wcześniej niż po upływie czasu kwarantanny. Wyjątek stanowią szczenięta i kocięta do ukończenia czwartego miesiąca życia, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Schroniska po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii.
2. Właściciele zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojej własności i uiszczeniu obowiązujących opłat uwidocznionych w cenniku Schroniska. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do Schroniska, Schronisko ma prawo wydać je nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela oraz miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
3. Kierownik Schroniska lub osoby przez niego upoważnione wpisują do rejestru zwierząt dane osoby zabierającej zwierzę oraz wydaje pokwitowanie (kp) na pobrane opłaty.
4. Każda osoba zabierająca zwierzę ze Schroniska, również właściciel zobowiązana jest do:
a) oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co do jego pielęgnacji udzielonymi przez pracownika Schroniska,
b) podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,
c) uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem,
d) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psa – smycz, kaganiec, obroża lub szelki, dla kota – odpowiedni transporter).
5. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy lekarz weterynarii i kierownik Schroniska zadecydują, że wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowotnego adoptowanego zwierzęcia,
b) szczeniąt przy matce przed ukończeniem 6-go tygodnia życia,
c) osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia,
d) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia,
e) osobom nietrzeźwym,
f) osobom, które nie są na własnym utrzymaniu,
g) w przypadku, gdy osoba adoptująca nie jest głównym lokatorem zamieszkiwanego lokalu, wymagana jest jego zgoda,
h) osobom znanym z brutalnego obchodzenia się ze zwierzętami.
6. Pracownik Schroniska, po przeprowadzonym wywiadzie z osobą wyrażającą chęć adopcji zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji.
7. Zasady wydawania zwierząt powinny być wywieszone w Schronisku w widocznym miejscu.
VII. EUTANAZJA ZWIERZĄT
1. O poddaniu zwierzęcia eutanazji decyduje lekarz weterynarii w porozumieniu z kierownikiem Schroniska.
2. Eutanazja może być dokonana wyłącznie przez lekarza weterynarii, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt.
3. Eutanazja jest dokonywana w Schronisku lub w lecznicy dla zwierząt, w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu i nie może się dokonywać w obecności innych zwierząt, ani też osób postronnych.
4. Zwierzęta szczególnie niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla innych zwierząt oraz ludzi, podlegają eutanazji po zakończeniu kwarantanny.
5. Przeznaczone do eutanazji zwierzę musi być do ostatniej chwili traktowane w sposób humanitarny.
6. Fakt i przyczyna eutanazji zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.
7. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu ich zabrania przez firmę utylizacyjną.
VIII. OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SCHRONISKO
1. O wysokości opłat za usługi świadczone przez Schronisko postanawia Rada Miasta na podstawie art. 4 Ustawy o Gospodarce Komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku.
2. Stawki opłat za usługi Schroniska (cennik) powinny być wywieszone w widocznym miejscu na terenie Schroniska (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
3. Za dokonanie wpłaty w Schronisku wydawane jest pokwitowanie – kp.
4. Wpływy z tytułu darowizn na rzecz Schroniska stanowią dochody własne jednostki, na podstawie wystawienia dowodu wpłaty – kp.
5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska może odstąpić od opłat wynikających z cennika.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.
Załączniki do regulaminu:
nr 1. ZASADY WYKONYWANIA INTERWENCJI (KLIKNIJ!)
nr 2. cennik Schroniska (patrz: zakładka CENNIK).